Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Victoriano Fashion s.r.o.
se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 19234031

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 133623

pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.victoriano.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo: 19234031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 133623 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetové aplikace prodávajícího. Internetová aplikace je prodávajícím provozována na internetové adrese https://www.victoriano.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Internetovou aplikaci může kupující obsluhovat přes webové rozhraní prodávajícího sám nebo ve spolupráci s obchodním konzultantem.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání nákupu prostřednictvím webové aplikace na stránkách prodávajícího umístěné na adrese https://www.victoriano.cz/ (dále jen "webová stránka") při uzavírání tzv. spotřebitelských smluv a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti - na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. WEBOVÁ APLIKACE OBCHODU

2.1. Kupující přes webové rozhraní aplikace určené k nákupu může provádět objednávání zboží. Webová aplikace obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží též samostatně nebo za přítomnosti módního konzultanta.

2.2. Kupující je při objednávání zboží prostřednictvím webové aplikace prodávajícího povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v aplikaci prodávajícího je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím ve webové aplikaci obchodu při objednávání zboží kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující může prostřednictvím webové aplikace uzavřít obchod nákupem hotového zboží sám bez účasti módního konzultanta. Kupující provádí objednávku těmito způsoby:

  • v internetovém obchodě
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

 

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
V tomto případě prodávající pošle neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednávání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

2.4. Kupující může také prostřednictvím webové aplikace uzavřít obchod nákupem módního zboží sám bez účasti módního konzultanta. V případě, že tak udělá bez odborného zaměření svých tělesných měr módním konzultantem v salonech Victoriano, neručí prodávající za správnost velikosti dodaného zboží.

2.5. Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní objednávkové aplikace nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní aplikace obchodu Victoriano obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Kupující po vybrání a zadání produktu ve webové aplikaci zjistí cenu objednaného zboží a dále údaje o vlastnostech zboží, způsobu jeho použití, údržby a nebezpečí, která vyplývají z jeho nesprávného použití, nebo údržby, pokud takové skutečnosti nejsou zřejmé, nebo obecně známé. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní aplikace obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní aplikace obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží zejména pro případ vyčerpání zásob.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen seznámit se se všemi obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů, reklamačním řádem a protokolem a až po seznámení s uvedenými dokumenty objednávku kupující potvrdí odesláním prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí - podepisuje objednávku elektronickým podpisem.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky - elektronickým podpisem kupujícím v internetové aplikaci prodávajícího. Prodávající po přijmutí objednávky ještě zašle elektronicky na e-mail kupujícího příslušné smluvní dokumenty.

3.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li mu objednávka od kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány akceptované prodávajícím,

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, dle objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. Do té doby je zboží majetkem prodávajícího.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Do té doby je zboží majetkem prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat nebo sčítat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% a zbytek kupní ceny doplatí při převzetí zboží, pak daňový doklad vystavuje prodávající kupujícímu se zaplacením zálohy a poté podruhé i s doplatkovou fakturou.

4.7. Ceny jsou určovány dle výběru zboží a jeho úpravy na míru kupujícímu. Prodávající upozorňuje, že ceny zboží nemusí kopírovat ceny v maloobchodní síti. 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (viz. čl. 11.3.), na formuláři, který je odeslán kupujícímu společně se zbožím.

5.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle, nebo předá prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky s tím, že pokud jde o náklady na dodání zboží, vrací prodávající kupujícímu tyto náklady pouze ve výši odpovídající nejlevnějším nákladům na dodání zboží nabízeným prodávajícím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stou výhradou, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že mu zboží odeslal. 
V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, dle čl. 5.2., nese kupující náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
Peněžní prostředky vrací prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nejčastěji však, bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Výměna zboží za jinou velikost není možná, jedná-li se o obuv, která je kupujícím konfigurována v aplikaci prodávajícího na míru nelze toto zboží od jeho převzetí vyměnit za jiné. Reklamace řeší obchodní zástupce na příslušném salonu Victoriano.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu pohledávka za snížení hodnoty zboží. Pohledávku za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem a to i částečnému, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Doručení zboží probíhá výlučně na pobočkách salonů Victoriano. Kupující si může zvolit na které pobočce salonu Victoriano si zboží převezme. Předání zboží probíhá výhradně za účasti odborného pracovníka prodávajícího.

6.2. Kupující si zboží musí vyzkoušet pod dohledem odborného pracovníka a jeho převzetím souhlasí, že zboží je v požadované kvalitě a stavu.

6.3. Další práva a povinnosti stran při doručení zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

7.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, ve smyslu ust. § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, nese za to odpovědnost prodávající, a to za podmínek stanovených reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, vyjma případů, kdy jde o vadu, pro kterou byla u zboží sjednána nižší cena, dále pokud jde o vadu spočívající v opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, o vadu u použitého zboží spočívající v odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v době jeho převzetí kupujícím, a pokud to vyplývá z povahy zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud u něj dojde vlastním zaviněním ke změnám tělesných měr (šířek, délek, obvodu pasu, hrudníku, paží a stehen), které neodpovídají naměřeným hodnotám při zaměření a zpracování objednávky zboží do výroby, odsouhlasené kupujícím v objednávkovém systému prodávajícího při uzavření kupní smlouvy.

7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na pobočkách v salonech Victoriano dle dohody s módním poradcem zastupujícím prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Veškeré fotografie zobrazené v internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní. Barevnost fotografií a obrázků může být nepatrně zkreslena zejména v závislosti na barevném nastavení monitoru uživatele.

8.3. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Pro mimosoudní řešení sporů se kupující obrací na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Společnost Victoriano s.r.o. IČ 06620400 se sídlem Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun (dále jen: „správce“).

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk a pohlaví (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. O zpracování osobních údajů a jejich zpracování prodávající informuje kupujícího na svých webových stránkách, kde jsou tyto informace pro klienty uvedeny.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím v aplikaci obchodu prodávajícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:
Victoriano s.r.o.
Brožíkova 284/8
Beroun - Závodí, 266 01 Beroun

Adresa elektronické pošty:
info@victoriano.cz

Telefon:
+420 728 050 363

Luboš Říha
jednatel